Bột Màu Đỏ

Mã bột màu Màu sắc Pha bột màu với TiO2
theo tỉ lệ 1:5
Fe2O3 Hàm lượng chất hòa tan
trong nước
Độ mất khi nung
tại 700oC
Độ mất khi nung
tại 150oC
Lọc qua sàng
45µm-mesh
Độ thấm dầu pH
Bột màu đỏ - 2100 95~98 0.6 0.8 0.5 1.3 15~25 4~8
Bột màu đỏ đậm - 1000 96~99 0.5 0.5 0.3 0.05 15~25 4~8
Bột màu đỏ đậm - 1300 95~99 0.5 0.7 0.5 1.0 15~25 4~8
Bột màu đỏ đậm - 1100 95~99 0.6 0.8 0.5 1.3 15~25 4~8