Bột Màu Đen

Mã bột màu Màu sắc Pha bột màu với TiO2
theo tỉ lệ 1:5
Fe2O3 Hàm lượng chất hòa tan
trong nước
Độ mất khi nung
tại 700oC
Độ mất khi nung
tại 150oC
Lọc qua sàng
45µm-mesh
Độ thấm dầu pH
Bột màu đen - 11000 75~88 0.6 3.0 2.1 1.5 20~30 6~8
Bột màu ghi – 1200 10~15 0.6 3.0 1.0 1.0 16 6.0