Bột Màu Nâu

Mã bột màu Màu sắc Pha bột màu với TiO2
theo tỉ lệ 1:5
Fe2O3 Hàm lượng chất hòa tan
trong nước
Độ mất khi nung
tại 700oC
Độ mất khi nung
tại 150oC
Lọc qua sàng
45µm-mesh
Độ thấm dầu pH
Bột màu nâu – 6100 85~99 0.8 3.0 1.0 1.0 20~30 6~8