Bột Màu Xanh Dương

Mã bột màu Màu sắc Pha bột màu với TiO2
theo tỉ lệ 1:5
Fe2O3 Hàm lượng chất hòa tan
trong nước
Độ mất khi nung
tại 700oC
Độ mất khi nung
tại 150oC
Lọc qua sàng
45µm-mesh
Độ thấm dầu pH
Bột màu xanh lá – 5100 15~30 0.6 - - 0.8 20~30 6~8
Bột màu xanh dương - 7100 - 0.6 - - 0.8 15~25 6~8
Bột màu da bò – 1000 80~99 0.5 0.5 0.3 1.9 15~30 4~8
Bột màu cam – 102 80~99 0.5 0.5 0.3 1.8 15~30 4~8